Logz.io

Sarona Tel aviv, Israel

650 sqm

Architect : Kfir Shaked \\ Photos:Itamar Dubek