Mspnt

Israel shipyards port , Haifa

800 sqm

Architect : Kfir Shaked \\ Photos: Yoav peled